Warunki uczestnictwa

1. Zawarcie umowy

a. Zawarcie Umowy między Via Sacra zwanym dalej w skrócie „Biurem” a uczestnikiem wyjazdu, zwanym dalej „Uczestnik”, zostaje zawarta w momencie podpisania Umowy Zgłoszenia i odesłania na adres Biura z jednoczesnym wpłaceniem przez Uczestnika zaliczki w wysokości:
– Przy trasach autokarowych: 600 PLN
– Przy trasach samolotowych: 1200 PLN
b. Przed zawarciem umowy Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa, programem podróży, wysokością kosztów oraz warunkami płatności.

2. Cena i warunki płatności

a. Przy zgłaszaniu uczestnictwa Uczestnik wpłaca zaliczkę, pozostałą część kosztów winna być wpłacona najpóźniej na 38 dni przed rozpoczęciem podróży.
b. Kwota jest określona na 50 dni przed terminem wyjazdu i jest wynikiem pomnożenia ceny wyjazdu przez kurs sprzedaży EURO lub USD w NBP. Istnieje możliwość zapłaty w walucie obcej (Dziennik Ustaw Nr 228 poz.1506 z dnia 24 grudnia 2008).
c. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu: kosztów transportu, noclegów, liczby dni, ceł, wiz, wstępów.
d. Nie będą naliczane odsetki przez Biuro jak i Uczestnika z tytułu przedpłat jak i opóźnień w płatnościach.

3. Rezygnacja z podróży

a. Rezygnacja z podróży następuje w formie pisemnej dla celów dowodowych i jest skuteczna z dniem otrzymania jej przez Biuro.
b. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od Biura Uczestnik podróży zostaje obciążony sumą wyliczoną w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez Biuro, w ciągu 7 (siedmiu) dni po zakończeniu podróży.
Uczestnik może na swoje miejsce zaproponować inną osobę z tym, że przy wyjeździe do krajów, do których obowiązują wizy nie możemy dla osób zastępczych załatwić wizy.
c. Uczestnik może zrezygnować z podróży bez ponoszenia kosztów własnych jeżeli po podpisaniu Umowy nastąpiły zmiany warunków podróży, jej programu lub ceny z winy Biura.
d. Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia z przyczyn Uczestnika np. spóźnienie na zbiórkę, rezygnacja z części lub całości podróży, itp., nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy. Świadczenia są zawarte przy programie każdej podróży, a dodatkowych informacji udzielamy w Biurze.

4. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika

a. Uczestnik wyjeżdżając z Biurem zobowiązuje się do religijnego lub świeckiego charakteru podróży, dostosowania się do poleceń przewodnika, zachowania odpowiedniej powagi i stroju przy wejściu do wszystkich miejsc świętych oraz na całej trasie podróży.
b. Za wszystkie rzeczy osobiste a szczególnie paszport, dokumenty, pieniądze odpowiada Uczestnik.
c. Uczestnik ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania podróży. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają Rodzice lub Prawni Opiekunowie.
d. Zawarcie Umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody Rodziców lub innych opiekunów prawnych. Osoba niepełnoletnia uczestniczy w podróży pod opieką osoby pełnoletniej.
e. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za ważność swoich dokumentów przy przekraczaniu granic państw. Biuro nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
f. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajowych i zagranicznych oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania.
g. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania leków, które zażywa.

5. Obowiązki o odpowiedzialność Biura (Ustawa z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych)

a. Biuro przyjmuje odpowiedzialność za sumienne przygotowanie podróży zgodnie z programem,ale zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania oraz noclegów.
b. Biuro zastrzega sobie prawo ustalania składu osobowego pokoi, jeśli nie został wcześniej określony pisemnie przez Uczestnika na Umowie Zgłoszeniu.
c. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania podróży, jeżeli jej realizacja będzie z różnych, od nas niezależnych, względów utrudniona, niemożliwa lub niebezpieczna. Zastrzegamy sobie również prawo odwołania podróży, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie przez nas zakładanego minimum. W tym wypadku odwołanie nastąpi najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu, wówczas zwracamy pełną wpłaconą nam sumę.
d. Biuro nie odpowiada za niedogodności oraz ich skutki zaistniałe w trakcie podróży wynikłe z przyczyn od nas niezależnych np.: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie sił wyższych lub leżących po stronie Uczestnika.
e. Nie mogą być przedmiotem roszczeń niewygody lub utrudnienia znane Uczestnikom przed rozpoczęciem podróży.
f. Biuro nie zapewnia opieki lekarskiej, ale będzie starał się być pomocny w sytuacji nieszczęśliwego wypadku.
g. Biuro zapewnia ubezpieczenia kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz chorób przewlekłych w ramach zbiorowych wyjazdów w firmie ubezpieczeniowej AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Biuro nie jest firmą ubezpieczeniową. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w AXA.
h. Za uszkodzenie lub zagubienie bagażu odpowiada przewoźnik.

6. Reklamacje

a. Reklamacje dotyczące umowy można składać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia podróży. Reklamacje dotyczące niedotrzymania warunków przez podwykonawców, hotelarzy, restauratorów itp. należy zgłosić w trakcie podróży. Po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane.

7. Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych

Do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych Biuro zostało wpisane przez Wojewodę Śląskiego pod numerem……..

8. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji podróży oraz marketingowych w okresie po realizacji podróży.